Programul de studii: Automatică și Infomatică Aplicată

Competențe dobândite prin programul de studiu Automatică și Infomatică Aplicată

1. Competenţe profesionale:

• Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.
• Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor
• Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
• Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată.
• Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate
• Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte economice şi manageriale.

2. Competenţe transversale:

• Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile - conform Registrului Naţional al Calificărilor):

1. Programator
2. Proiectant sisteme informatice
3. Administrator de reţea de calculatoare
4. Administrator baze de date
5. Inginer de sistem software
6. Manager proiect informatic
7. Inginer automatist
8. Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare
9. Specialist mentenanţă electromecanică - automatică echipamente industriale
10. Asistent de cercetare în automatică
11. Inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare
12. Administrator de sisteme automate de conducere
13. Inginer pentru dezvoltare de sisteme automate
14. Inginer pentru dezvoltare pentru echipamente de proces,
15. Inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor
16. Inginer analist de sistem
17. Administrator sisteme informatice şi sisteme de calcul
18. Inginer in telecomenzi si electronica in transporturi
19. Profesor în învatamântul liceal si universitar