Programul de studii: Tehnologia construcţiilor de maşini

Competențe dobândite prin programul de studiu

1. Competente profesionale

• Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din stiintele fundamentale
• Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice
• Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular
• Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare
• Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare
• Planificarea, conducerea si asigurarea calităţii proceselor de fabricare

2. Competenţe transversale

• Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor.
• Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi.
• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională.
• Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologiei informației și comunicației.

3. Locuri de muncă

1. Programator fabricatie/lansator fabricatie
2. Analist cumparari/consultant furnizori
3. Specialist în domeniul calitatii
4. Inginer montaj
5. Inginer productie
6. Proiectant inginer electromecanic
7. Inginer electromecanic
8. Inginer mecanic
9. Inginer masini unelte
10. Inginer mecanica fina
11. Inginer autovehicule rutiere
12. Expert inginer mecanic
13. Referent de specialitate inginer mechanic
14. Proiectant inginer mechanic
15. Specialist mentenanta mecanica echipamente industrial
16. Inginer tehnolog prelucrari mecanice
17. Inginer tehnolog în fabricare armamentului si munitiei
18. Instructor sistem de productie
19. Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini