Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului

Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de

licenţă: http://www.cnred.edu.ro/

OMEN 3775 din 16.05.2016

OMENCS 3855 din 26 mai 2016