Print this page

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Adresa: Strada Grivitei, nr. 1, cod 210126, Tg-Jiu, Gorj

Telefon / Fax: 0253223188

Email: dppd@utgjiu.ro

Web: http://www.utgjiu.ro/dppd/
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură academică distinctă de profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu.

În cadrul D.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul primar, preprimar, gimnazial, liceal şi postliceal.

D.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu prin:

 • misiune, statut, atribuţii si obiective specifice;

 • plan de învăţământ propriu, unitar la nivel naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, potrivit unui curriculum specific, definit pe două niveluri;

 • studenţi proprii, înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică, la celelalte programe de studii organizate de către D.P.P.D., conform cerinţelor nivelelor I si II, necesare obţinerii creditelor pentru certificare în profesia didactică;

 • structuri profesional ştiinţifice si administrative interne, adecvate nevoilor de funcţionare optimă;

 • organizare si conducere proprie, prin biroul Consiliului D.P.P.D si director;

 • servicii proprii de secretariat, evidenţă informatizată a activităţii si elaborarea distinctă a documentelor finale de certificare pentru profesia didactică.

Misiunea D.P.P.D. este profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Misiunea D.P.P.D. vizează trei direcţii:

 • formarea iniţială psihopedagogică, metodică si practică a studenţilor si a absolvenţilor învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic ;

 • formarea continuă si dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire si a examenelor de obţinere a gradelor didactice;

 • cercetarea ştiinţifică, teoretică si aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. D.P.P.D. are un plan de cercetare științifică propriu, în care temele aparţin domeniilor de formare a personalului didactic si în care sunt antrenate toate cadrele didactice titulare si/sau asociate.

Formarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.

Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula D.P.P.D. privind formarea pentru profesia didactică.

Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.

Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii si promovării programelor de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.

Certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri:
 • nivelul I (iniţial), corespunzător ciclului de licenţă, cu acumularea a minim 30 credite transferabile si cu acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu;

 • nivelul II (de aprofundare), după obţinerea a 30 credite din nivelul I, după licenţă, cu condiţia absolvirii masterului în domeniul diplomei de licenţă si a acumulării a 60 de credite finale, având dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior;

Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare pshipedagogică pentru anul universitar 2018-2019 din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic